Współpraca

W ramach współpracy podejmujemy się:

1. w sprawach formalno-prawnych:

 • przygotowania projektu uchwał poddawanych głosowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej
 • prowadzenia dokumentacji działań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • weryfikacji stanu faktycznego nieruchomości, oraz przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do uporządkowania stanu prawnego nieruchomości
 • prowadzenie, przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentacji prawnej nieruchomości objętej umową zarządczą – odpisy ksiąg wieczystych, kopie aktów notarialnych, wypisy z ewidencji gruntów itd.
 • opracowanie niezbędnych regulacji, regulaminów oraz zasad korzystania z nieruchomości

2. w sprawach finansowych:

 • prowadzenia księgowości dla nieruchomości
 • wystawiania faktur, rozliczania należności oraz windykacji zaległości czynszowych
 • przygotowania i realizacji planu gospodarczego oraz implementacji niezbędnych korekt w trakcie jego realizacji
 • przygotowanie analiz finansowych oraz sprawozdań finansowych
 • rozliczeń z ZUS oraz US
 • przygotowania finansowego sprawozdania rocznego
 • rozliczeń usług realizowanych na postawie umów zawartych przez Wspólnotę Mieszkaniową

3. w sprawach lokatorskich

 • rozliczeń z tytułu czynszu za zajmowane lokale mieszkaniowe oraz użytkowe
 • załatwianie rozliczeń z tytułu zużytych medió
 • wydawanie zaświadczeń oraz wniosków